GMR

Ook de stiching PlatOO kent een vergelijkbaar inspraak orgaan, namelijk de GMR. In schooljaar 2020/2021 is ook een ouder van de Krommen Hoek vertegenwoordigt in de GMR. 

Namens het scholenteam Dommeldal (alle PlatOO scholen in Son en Breugel, Nuenen en Mierlo) zit een ouder van onze school (mw Froukje Wouts) in de GMR.


WAT IS DE GMR?

De GMR van PlatOO is het inspraakorgaan, dat binnen de trias CvB-RvT-GMR, de belangen van de aangesloten scholen op het gebied van het bovenschoolse beleid behartigt.

De GMR heeft een beleidscontrolerende rol (instemming) en een beleidsinitiërende (advies) rol in de besluitvorming op bestuursniveau. Dus wat de MR is op schoolniveau, is de GMR op het niveau van de bestuurder.