Organisatie

BS de Krommen Hoek heeft op dit moment 160 kinderen, verdeeld over 3 bouwgroepen. Vanuit de visie en kernwaarden van De Krommen Hoek, namelijk  passie, structuur, eigenaarschap en betrokkenheid, bieden we  een goede basis voor ons onderwijs.

GROEPSVERDELING
De kinderen zijn onderverdeeld in bouwgroepen. Onderbouw (groep 1-2-3), middenbouw (groep 4-5) en bovenbouw (6-7-8). Deze bouwgroepen hebben meerdere lokalen ter beschikking. De kinderen starten altijd in een vast lokaal. 

STRUCTUUR
We hebben een gevarieerd vakken-aanbod, dat we op verschillende manieren aanbieden (homogeen, combinatie, bouwbreed). De leerbehoeftes van de kinderen zijn leidend voor de instructiewijze en het aanbod. Zo kan het zijn dat de kinderen tijdens rekenen en spelling in een andere groepssamenstelling werken. 

Elke bouw heeft een programma en dat wordt vertaald naar een weektaak per groep en vervolgens weer per kind. Een duidelijke dag- en weekstructuur is de structuur die kinderen dus wordt aangeboden.  Het programma  met daarin vijf dagen vertelt kinderen wat ze wanneer krijgen aangeboden en waar (groep en individueel). 


PASSIE
Door het aanbod goed bij de kinderen aan te laten sluiten en een gevarieerder aanbod te bieden, kunnen kinderen beter hun talenten en passie vinden.  In de maatwerkprogramma's zal ruimte zijn om hen daarin te faciliteren.  Dat geldt ook voor de leerkrachten, die door in teamverband te gaan werken, ook meer van elkaars talenten gebruik kunnen maken en meer van elkaar leren.  

EIGENAARSCHAP
We bieden een duidelijke structuur, maar bij de kernwaarden hoort ook eigenaarschap voor kind en leerkracht. Kinderen krijgen meer ruimte om hun eigen leerpad vorm te geven en zullen worden uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Keuzeruimte in de programma's, soms in de plek waar ze het fijnst leren, verantwoordelijkheid voor gezamenlijke spullen.    

BETROKKENHEID
Onze manier van werken vraagt oprechte betrokkenheid van alle partijen. Van de kinderen, van de leerkrachten en van de ouders. Samen met richten wij het leerpad van kinderen in. Wat is voor hem of haar nodig? Wat triggert? Welke ondersteuning van de leerkrachten is het fijnst? Hoe leert een kind het gemakkelijkst? Wat geeft hem of haar energie? 

Leerlingenraad
De stem van onze kinderen zelf vinden we belangrijk. Dat past onze kernwaarden eigenaarschap en betrokkenheid. In de leerlingenraad vragen we kinderen actief om hun mening (en die van hun klasgenoten) over onderwerpen die actueel zijn op school. In de leerlingenraad zitten 2 kinderen uit groep 5 tot en met 8 (uit elke jaargroep 2). De leerlingenraad komt ongeveer maandelijks bij elkaar en de vergaderingen zijn onder leiding van de schoolleider, Sandra. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. We stimuleren de 'raadsleden' om in de klas een actieve rol te nemen en de mening van de groepsgenoten in de vergaderingen te delen. Onderwerpen waar u aan kunt denken: de invulling van de evenementen, wensen voor de pauzes, maar ook hun ervaringen in de onderwijsvernieuwingen.  

 

ONDERSTEUNINGSBELEID EN PASSEND ONDERWIJS

Als een kind naar de basisschool gaat, ontwikkelt hij of zij basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en schrijven . We verwachten ook dat dat in een bepaald tempo gaat en dat er tenminste een gemiddeld niveau gehaald wordt. Al snel kan zichtbaar worden dat dat bij sommige kinderen niet gemiddeld verloopt. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om zich kennis eigen te maken. Soms lukt het niet op de aangeboden manier. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong, wordt nauwkeurig gekeken naar de achterliggende reden. Het onderwijsaanbod wordt hier in de eigen bouwgroep op afgestemd.  Dit wordt in samenspraak gedaan met het bouwteam en/of intern begeleider.


ONDERSTEUNINGSBELEID
Bij ondersteuningsbeleid moet u o.a. denken aan:
 
Schoolbestuur van BS De Krommen Hoek

STICHTING PLATOO - HELMOND
Nutsbasisschool De Krommen Hoek maakt  deel uit van stichting PlatOO uit Helmond. Voorheen was BS De Krommen Hoek een zelfstandige basisschool. Voor meer informatie over PlatOO klik hier.