OUDERVERENIGING NUTSBASISSCHOOL DE KROMMEN HOEK


CONTACT
Het bestuur kunt u bereiken via OV@bskrommenhoek.nl.
De penningmeester kunt u bereiken via penningmeesterOV@bskrommenhoek.nl.

 


DOEL VAN DE VERENIGING
Het doel van de vereniging staat omschreven in de statuten. Kort gezegd kent de vereniging de volgende doelen:

 • Behartigen van belangen van leerlingen en/of ouders, binnen de kaders die afgesproken zijn in de statuten.
 • Behouden van de ouderbetrokkenheid op De Krommen Hoek.
 • Stimuleren van deelname van ouders aan de schoolactiviteiten.
   

TAKEN VAN DE VERENIGING

Ook de taken van de vereniging staan omschreven in de statuten. Deze zijn als volgt:

 • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • De vereniging organiseert/ondersteunt financieel activiteiten ten behoeve van leerlingen en/of ouders.
 • De vereniging heeft een klankbordfunctie. Dat betekent dat de vereniging signalen kan oppakken van zaken die leerlingen en/of ouders aangaan en deze bespreekbaar kan maken bij directie/MR/bestuur.

BESTUUR 2020 - 2021
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen.
 
Voorzitter: Thekla Essers
Moeder van Jens in groep 5 en
Minke & Nine in groep 3.
 
Secretaris:  Frederiek van Maar
Moeder van Siem (groep 5) en Fedde (groep 2)
 
Penningmeester: Sander de Veer
Vader van Bas in groep 3.


Algemeen bestuurslid: Esther Mayntz
Moeder van Rik (groep 5) en Stijn (groep 2).    

 

Algemeen bestuurslid: Elize van Maar
Moeder van Iza (groep 1) en Jurre.

                                               

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De statuten vormen de juridische spelregels van de vereniging. U kunt de statuten hier opvragen.
Het Huishoudelijk Reglement vormt een verdere uitwerking van de statuten. Het Huishoudelijk Reglement is in de ALV van 30 juni 2016 vastgesteld.
Wijzigingen zijn in de ALV van 12 oktober 2020 vastgesteld.

 


LID WORDEN

Ouders kunnen, kosteloos en zonder enige verplichting, lid kunnen worden van de oudervereniging. Als lid heeft u stemrecht tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dat betekent dat u mee kunt meepraten en beslissen over de besteding van de ouderbijdrage.
U kunt zich inschrijven door een inschrijfformulier in te vullen. Een handtekening is noodzakelijk. U bepaalt zelf of één of beide ouders/verzorgers lid worden. Het lidmaatschap gaat in op de eerste schooldag van uw kind. Het lidmaatschap eindigt als uw (laatste) kind de school verlaat. Mocht u om andere redenen de Oudervereniging willen verlaten, dan kunt u opzeggen via het opzeg-formulier.

 


AVG beleid

Onder deze link kunt u het AVG-beleid van de oudervereniging vinden.
 


(HER)VERKIEZINGEN EN ROOSTER VAN AFTREDEN
Ouders die zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie, kunnen tijdens de ALV gekozen worden in het bestuur. Alleen ouders van kinderen op De Krommen Hoek kunnen zitting nemen in het bestuur. Als het laatste kind van school gaat, beëindigt het lidmaatschap van de vereniging en is een bestuursfunctie niet meer mogelijk.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Daarna kan men worden herkozen of stelt men de bestuursfunctie ter beschikking.  Het kan zijn dat een bestuurslid tussentijds aftreedt. Dan vindt een verkiezing eerder plaats. Het beschikbaar komen van een bestuursfunctie wordt ruim vóór de ALV aangekondigd in de Ouderinfobrieven van school.

 

 ROOSTER VAN AFTREDEN

 

 Naam

 Functie

 Benoeming

 Herverkiezing

Thekla Essers
 Voorzitter
 21-06-2018
oktober 2022
Frederiek van Maar
 Secretaris
 18-10-2021
oktober 2023
 Sander de Veer
 Penningmeester
 12-10-2020
 oktober 2022
Esther Mayntz Algemeen bestuurslid 29-06-2017 oktober 2023
Elize van Maar Algemeen bestuurslid 18-10-2021 oktober 2023
       
       
 

JAARVERSLAGEN
Jaarverslag schooljaar 2017-2018 
Jaarverslag schooljaar 2018-2019 
Jaarverslag schooljaar 2019-2020 
Jaarverslag schooljaar 2020-2021
 


NOTULEN BESTUURSVERGADERINGEN
De bestuursvergadering is in principe openbaar toegankelijk.  Vraag aan het bestuur wanneer en waar de volgende vergadering is. Graag van tevoren aanwezigheid aankondigen bij het bestuur.

2021/2022
notulen 15 december 2021
notulen 2 februari 2022
notulen 6 april 2022

2020
notulen 15 januari 2020
notulen 11 maart 2020
notulen 10 juni 2020
notulen 8 juli 2020

notulen 26 augustus 2020
notulen 23 september 2020
notulen 28 oktober 2020
Notulen 25 november 2020

2021

Notulen 27 januari 2021
Notulen 10 maart 2021
Notulen 28 april 2021
Notulen 23 juni 2021
Notulen 20 juli 2021
Notulen 8 september 2021
Notulen 29 september 2021
Notulen 20 oktober 2021
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Voor de leden van de Oudervereniging wordt één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze vindt plaats in oktober. Dan worden jaarverslag en begroting besproken en vastgesteld. U kunt dan horen hoe de  ouderbijdrage is besteedt in het voorgaande schooljaar en wat de plannen zijn voor het lopende schooljaar. Naast deze onderwerpen is er ook tijd voor de bijdrage van de directeur, eventueel een presentatie van een leerkracht of een discussie over een bepaald onderwerp.

Afhankelijk van het onderwerp wordt er schriftelijk dan wel met handopsteken gestemd. De volgende stemregels zijn van kracht:
 • In alle gevallen telt een gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één). Alleen bij wijzigingen van de statuten of het opheffen van de vereniging is 2/3 meerderheid nodig.
 • Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Dus als beide ouders lid zijn van de oudervereniging, mogen ze allebei hun stem uitbrengen.
 • Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 • Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 • Schriftelijke stemming gebeurt met behulp van ongetekende, gesloten briefjes. Dit is het geval bij verkiezing van personen, maar soms ook bij andere belangrijke onderwerpen.