OUDERVERENIGING NUTSBASISSCHOOL DE KROMMEN HOEK


CONTACT
Het bestuur kunt u bereiken via OV@bskrommenhoek.nl.
De penningmeester kunt u bereiken via penningmeesterOV@bskrommenhoek.nl.

 


DOEL VAN DE VERENIGING
Het doel van de vereniging staat omschreven in de statuten. Kort gezegd kent de vereniging de volgende doelen:

 • Behartigen van belangen van leerlingen en/of ouders, binnen de kaders die afgesproken zijn in de statuten.
 • Behouden van de ouderbetrokkenheid op De Krommen Hoek.
 • Stimuleren van deelname van ouders aan de schoolactiviteiten.
   

BESTUUR 2019 - 2020
Het bestuur bestaat uit zes personen.

De bestuursleden:

  
Voorzitter: Thekla Essers
OV@bskrommenhoek.nl

Moeder van Jens in groep 4 en Minke & Nine in groep 2.


                                                                         
Secretaris: Monique Schoemaker
OV@bskrommenhoek.nl
Moeder van Hidde (middelbare school) en Puck & Siebe in groep 8.Penningmeester: Esther Mayntz
Contactpersoon Kascommissie
OV@bskrommenhoek.nl
, penningmeesterOV@bskrommenhoek.nl

Moeder van Rik in groep 4.


                          

Algemeen bestuurslid: Giel Hilgerdenaar
Contactpersoon Evenementencommissie
OV@bskrommenhoek.nl
Vader van Noud (middelbare school), Boudewijn in groep 7 en Hugo in groep 5.

 


Algemeen bestuurslid: Marlies Koog
OV@bskrommenhoek.nl

Moeder van Esmée (middelbare school), Jesper in groep 7 en Lukas in groep 2.

 


Algemeen bestuurslid: Aafke Reker
OV@bskrommenhoek.nl

Moeder van Cas in groep 2.

 

OPRICHTING OUDERVERENIGING
Op 21 december 2015 is de 'Oudervereniging nutsbasisschool De Krommen Hoek' opgericht. Sinds de oprichting van de school in oktober 1974, is de school bestuurd door een ouderbestuur van de Schoolvereniging. Vanwege de bestuurlijke fusie met PlatOO op 1 januari 2016, is de schoolvereniging ontbonden. De niet-bestuurlijke taken zoals het innen en beheren van de ouderbijdragen en het aansturen van diverse commissies vallen onder de taken van de Oudervereniging.

Ondertekening van de statuten door de ouders Monique en Natalie

 


STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De statuten vormen de juridische spelregels van de vereniging. U kunt de statuten hier opvragen.
Het Huishoudelijk Reglement vormt een verdere uitwerking van de statuten. Het Huishoudelijk Reglement is in de ALV van 30 juni 2016 vastgesteld.
Wijzigingen zijn in de ALV van 29 juni 2017 vastgesteld.

 


TAKEN VAN DE VERENIGING
Ook de taken van de vereniging staan omschreven in de statuten. Deze zijn als volgt:

 • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • De vereniging heeft een klankbordfunctie. Dat betekent dat de vereniging signalen kan oppakken van zaken die leerlingen en/of ouders aangaan en deze bespreekbaar kan maken bij directie/MR/bestuur.
 • De vereniging organiseert/ondersteunt financieel activiteiten ten behoeve van leerlingen en/of ouders.
   

LID WORDEN

Ouders kunnen, kosteloos en zonder enige verplichting, lid kunnen worden van de oudervereniging. Als lid heeft u stemrecht tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dat betekent dat u mee kunt meepraten en beslissen over de besteding van de ouderbijdrage.
U kunt zich inschrijven door een inschrijfformulier in te vullen. Een handtekening is noodzakelijk. U bepaalt zelf of één of beide ouders/verzorgers lid worden. Het lidmaatschap gaat in op de eerste schooldag van uw kind. Het lidmaatschap eindigt als uw (laatste) kind de school verlaat. Mocht u om andere redenen de Oudervereniging willen verlaten, dan kunt u opzeggen via het opzeg-formulier.

 


AVG beleid

Onder deze link kunt u het AVG-beleid van de oudervereniging vinden.
 


(HER)VERKIEZINGEN EN ROOSTER VAN AFTREDEN
Ouders die zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie, kunnen tijdens de ALV gekozen worden in het bestuur. Alleen ouders van kinderen op De Krommen Hoek kunnen zitting nemen in het bestuur. Als het laatste kind van school gaat, beëindigt het lidmaatschap van de vereniging en is een bestuursfunctie niet meer mogelijk.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Daarna kan men worden herkozen of stelt men de bestuursfunctie ter beschikking.  Het kan zijn dat een bestuurslid tussentijds aftreedt. Dan vindt een verkiezing eerder plaats. Het beschikbaar komen van een bestuursfunctie wordt ruim vóór de ALV aangekondigd in de Ouderinfobrieven van school.

 

 ROOSTER VAN AFTREDEN

 

 Naam

 Functie

 Benoeming

 Herverkiezing

Thekla Essers
 Voorzitter
 21-06-2018
oktober 2020
 Monique Schoemaker
 Secretaris
 21-12-2015
niet herkiesbaar
 Esther Mayntz
 Penningmeester
 29-06-2017
 oktober 2021
Giel Hilgerdenaar   Algemeen bestuurslid 21-12-2015
niet herkiesbaar
Aafke Reker Algemeen bestuurslid 09-10-2019 oktober 2021
Marlies Koog Algemeen bestuurslid 09-10-2019 oktober 2021
       
 

JAARVERSLAGEN
Jaarverslag schooljaar 2015-2016
Jaarverslag schooljaar 2016-2017
Jaarverslag schooljaar 2017-2018 (exemplaar met handtekening ligt op school)
Jaarverslag schooljaar 2018-2019 (exemplaar met handtekeningen ligt op school)

 


NOTULEN BESTUURSVERGADERINGEN
De bestuursvergadering is in principe openbaar toegankelijk.  Vraag aan het bestuur wanneer en waar de volgende vergadering is. Graag van tevoren aanwezigheid aankondigen bij het bestuur.

notulen 4 september 2017
notulen 9 oktober 2017
notulen 13 november 2017
notulen 15 januari 2018
notulen 12 maart 2018
notulen 17 april 2018
notulen 24 mei 2018
notulen 25 juni 2018

notulen 20 augustus 2018
notulen 24 september 2018
notulen 7 november 2018
notulen 10 december 2018
notulen 28 januari 2019
notulen 11 maart 2019
notulen 8 april 2019
notulen 13 mei 2019
notulen 3 juni 2019

notulen 16 september 2019
notulen 25 november 2019
notulen 15 januari 2020
notulen 11 maart 2020
notulen 10 juni 2020
notulen 8 juli 2020

 


ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Voor de leden van de Oudervereniging wordt één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze vindt plaats in juni. Dan worden jaarverslag en begroting besproken en vastgesteld. U kunt dan horen hoe de  ouderbijdrage is besteedt in het voorgaande schooljaar en wat de plannen zijn voor het komende schooljaar. Naast deze onderwerpen is er ook tijd voor de bijdrage van de directeur, eventueel een presentatie van een leerkracht of een discussie over een bepaald onderwerp.

Afhankelijk van het onderwerp wordt er schriftelijk dan wel met handopsteken gestemd. De volgende stemregels zijn van kracht:
 • In alle gevallen telt een gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één). Alleen bij wijzigingen van de statuten of het opheffen van de vereniging is 2/3 meerderheid nodig.
 • Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Dus als beide ouders lid zijn van de oudervereniging, mogen ze allebei hun stem uitbrengen.
 • Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 • Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 • Schriftelijke stemming gebeurt met behulp van ongetekende, gesloten briefjes. Dit is het geval bij verkiezing van personen, maar soms ook bij andere belangrijke onderwerpen.
   

Notulen ALV
29 juni 2017 Notulen
21 juni 2018 Notulen
25 juni 2019 Notulen
9 oktober 2019 Notulen