VERLOFAANVRAAG

Hoe verlof aan te vragen
Als u verlof wilt aanvragen, kunt u een formulier ophalen bij de directie of hier downloaden. U vult dit formulier in voor de kinderen waarvoor verlof wordt aangevraagd. Dat is meer dan een formaliteit. De wetgever gaat er van uit dat 12 weken verlof per jaar voldoende zijn om een vakantie van 2 weken aaneengesloten in te kunnen plannen.
Is om een andere reden verlof noodzakelijk, dan moet de aanvrager kunnen aantonen dat het verlof rechtmatig is en past binnen de gestelde normen. De directeur is verplicht na te gaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan en of het verlof niet tijdens een vakantie kan worden opgenomen.


Leerplicht in Nederland
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, uw kind móet naar school. In de Leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde tot en met schooljaar waarin het zestien wordt, verplicht is naar school te gaan. En vanaf 1 augustus 2007 is iedere jongere tot zijn 18e verjaardag kwalificatieplichtig (minimaal HAVO-, VWO-, of MBO niveau 2-diploma).

Uw taak als ouder of verzorger
U moet ervoor zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een school. Ook moet u ervoor zorgen dat uw kind de lessen bijwoont. Gebeurt dat niet, dan bent u degene die daarop aangesproken wordt.
 
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de school. Een ander geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis toe wilt, zoals een bruiloft of een begrafenis van een familielid. U moet daarvoor vooraf toestemming vragen bij de directeur. Dit geldt ook voor het bijvoorbeeld willen bijwonen van religieuze feesten op grond van uw godsdienst of levensovertuiging.
Geeft de directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt de directeur dat bij de leerplichtconsulent. Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft u de toestemming van de leerplichtconsulent nodig. Deze overlegt hierover altijd met de directeur.

 
Op vakantie buiten de schoolvakanties
Slechts in één geval mag u uw kind mee op vakantie nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties: als u een beroep hebt, bijvoorbeeld in de horeca of de agrarische sector, waardoor u in geen enkele schoolvakantie twee weken met het gezin op vakantie kan. U moet dit acht weken van te voren schriftelijk (met het aanvraagformulier) aanvragen bij de directeur van de school. Het kan maar één keer per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen en niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. Neemt u uw kind toch zonder toestemming van de directeur mee op vakantie, dan wordt dit gemeld aan de leerplichtconsulent, die dit dan weer door kan melden aan het Openbaar Ministerie.
 
De gevolgen als uw kind niet regelmatig naar school gaat
Blijft uw kind zonder geldige reden drie dagen achter elkaar weg van school of verzuimt uw kind zeer regelmatig, dan geeft de directeur dit door aan de leerplichtconsulent. De directeur meldt ook altijd als het vermoeden bestaat dat uw kind onterecht verzuimt. De leerplichtconsulent onderzoekt altijd waarom uw kind niet naar school gaat. Misschien is uw kind slachtoffer van pesten of spijbelt het zonder dat u dat weet. Samen met u, uw kind en de directeur probeert de leerplichtconsulent een oplossing te vinden. Als uw kind toch blijft verzuimen, kan de leerplichtconsulent maatregelen nemen. In het ergste geval kunt u zelfs met justitie in aanraking komen.
 
Tot slot
Mocht u merken dat uw kind problemen op school heeft, waardoor het de school verzuimt, neemt u dan contact op met de school. De leerkrachten op school proberen dan samen met u en uw kind een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u ook terecht bij de leerplichtconsulenten van de gemeente Son en Breugel (tel. 0499-491491). De leerplichtconsulenten hebben tal van contacten met andere instellingen in de gemeente die u verder kunnen helpen als u er niet uitkomt.
 
Het gaat tenslotte om de toekomst van uw kind.