MISSIE EN VISIE

ONZE MISSIE
 
Onze kernwaarden: 
 • Passie
 • Eigenaarschap
 • Betrokkenheid
 • Structuur                                                          

Op de Krommen Hoek streven we naar betrokkenheid in de breedste zin van het woord. De kinderen, ouders en leerkrachten zijn allen betrokken. De kinderen zijn zich eigenaar over hun eigen leerproces. De kinderen maken zelf keuzes en voelen zich verantwoordelijk voor hun taken en handelen. Ze kunnen reflecteren op het leerproces en het product, wat nieuwe leerdoelen geeft om aan te werken. 

Alle teamleden werken met passie op de Krommen Hoek. Het team is erg actief en staat voor goed onderwijs, waarbij iedereen gemotiveerd is. Hierdoor heerst er een hele fijne sfeer binnen de hele school. Alle kinderen kennen elkaar en accepteren elkaars verschillen. 

Structuur hoort ook bij de Krommen Hoek. Leerkrachten geven de kinderen zekerheid en duidelijkheid. Hierdoor kunnen de kinderen in een vast ritme zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
-
    
 
-
ONZE VISIE

Pedagogisch klimaat:
 • Veilige sfeer en omgeving
 • Kinderen een actieve rol in het proces
 • Leerkracht een stimulerende en begeleidende rol
 • Doorgaande lijn in regels en afspraken
 • Oog voor het individuele kind en de groep
 • Kritisch kijken naar jezelf met een positief zelfbeeld

Leerstofaanbod:
 • Een rijke leeromgeving
 • Werken vanuit de kerndoelen
 • Eigenaarschap over het leerproces
 • Leerkracht heeft een begeleidende rol
 • Verbreden, verdiepen en aansluiten bij de belevingswereld
 • Intrinsieke motivatie (van binnen uit)
 • Doorgaande lijn en structuur in het aanbod

Didactisch handelen:
 • Differentiëren in instructie geven
 • Leren en ontwikkelen op het eigen niveau
 • Schoolbreed dezelfde onderwijstaal
 • Een structureel aanbod gericht op de doelen

Educatief partnerschap:
 • Ouders en leerkrachten voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs, maar hebben een verschillende eindverantwoordelijkheid
 • Een gemeenschappelijke inspanningsverplichting van ouders (wederzijdsheid) en leerkrachten voor het realiseren van optimale ontwikkelingskansen van kinderen en het behalen van de leerdoelen
 • Positief effect op ontwikkeling van kinderen wanneer ouders en leerkrachten samenwerken en dat aan kinderen laten merken
 • Belangrijk dat iedereen vanuit de juiste rol actief is (kind, ouder, leerkracht)