ONZE ORGANISATIE

DE SCHOOL
BS De Krommen Hoek is een 8-klassige basisschool. Elk leerjaar heeft één jaargroep. Vanaf groep 3 zitten de kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. De kinderen van de instroomgroep 1 zijn gecombineerd met kinderen van groep 2. 
Download hier de flyer met de meest noodzakelijke informatie handig bij elkaar gebracht.
 
ONDERLING OVERLEG
Het team vergadert maandelijks over de gang van zaken op de school. Belangrijke onderwerpen worden voorbereid in projectgroepEn.
 
ONDERSTEUNINGSBELEID
Het ondersteuningsbeleid wordt gecoördineerd door beide interne coördinatoren i.o.m. de directeur. Er is maandelijks overleg met de zorgcoördinator van PLatOO.
 
MEDEZEGGENSCHAP
Ouders worden vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraad. In de MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. De directeur overlegt met de MR over de schoolvakanties, de schoolbegroting, het formatieplan en het schoolplan. De MR vaardigt een ouder en een teamlid af naar de GMR van PLatOO.