ONDERSTEUNINGSBELEID  EN PASSEND ONDERWIJS
Als een kind naar de basisschool gaat, hopen we en verwachten we, dat het zich basisvaardigheden als rekenen, lezen en schrijven eigen gaat maken. We verwachten ook dat dat in een bepaald tempo gaat en dat er tenminste een gemiddeld niveau gehaald wordt. Al snel kan zichtbaar worden dat dat bij sommige kinderen niet gemiddeld verloopt. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om zich kennis eigen te maken. Soms ook lukt het niet op de aangeboden manier. Kinderen die onder, net aan of ver boven het gemiddelde ontwikkelen, onderzoeken we beter. Vervolgens proberen we het onderwijsaanbod aan die kinderen af te stemmen op hun behoefte. Daarvoor schakelen we de intern coördinator in. Dit is iemand die leerkrachten kunnen raadplegen als zij kinderen in de groep hebben die extra ondersteuning vragen. De intern coördinator ondersteunt zelf geen kinderen. Datzelfde geldt ook voor kinderen die zich zeer snel bovengemiddeld ontwikkelen of beduidend meer of andere uitdaging nodig hebben.
ONDERSTEUNINGSBELEID
Bij ondersteuningsbeleid moet u o.a. denken aan: INTERNE BEGELEIDING VAN DE LEERKRACHT
Goed hedendaags onderwijs vraagt naast goede leerkrachten ook om veel bijzondere expertise. Het betreft hier kennis en vaardigheden die structureel of soms tijdelijk aanvullend nodig zijn om problemen het hoofd te bieden en/of ambities waar te kunnen maken. Samen met PlatOO maken we werk van een interne infrastructuur van bijzondere expertise.
Op De Krommen Hoek werken we met twee interne coördinatoren Marianne Heuveling en Atie Hoekstra. Marianne is werkzaam met de groepen 1 t/m 4 en 6. Daarnaast neemt ze deel aan het leernetwerk van de Excellentie Brigade van PlatOO en heeft ze nog een aantal ondersteunende taken. Atie Hoekstra is de aangewezen persoon voor  de groepen 5, 7 en 8. Zij begeleidt tevens de uitstroom van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Bij zeer hoge uitzondering geeft zij kortstondig remedial teaching aan een kind om meer inzicht te krijgen in zijn ondersteuningsvraag. Atie en Marianne nemen tevens deel aan het leernetwerk leerlingenzorg van PlatOO.
Atie is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdagochtend
Marianne is aanwezig op maandag t/m vrijdag.

Telefonisch bereikbaar op 0499-471696.