Alle afspraken op een rij


Eten en drinken
U zorgt zelf voor de maaltijd van uw kind. Dit is een lunchpakketje, iets te drinken en bij voorkeur een stukje fruit. Blikjes drinken zijn niet toegestaan. Wanneer kinderen een lekkende beker hebben of het al opgedronken hebben, is er iets anders op school.
Het is verstandig uw kind niet teveel eten mee te geven. Wanneer u voor de zekerheid toch meer eten meegeeft, wilt u dan met een briefje in de broodtrommel aangeven of uw kind alles moet opeten. Wij letten erop dat uw kind drinkt en eet. Het is toegestaan om na de lunch een koekje te eten, maar met mate. Snoep en chocolade zijn niet toegestaan.
Vaste TSO-medewerkers hebben een algemene cursus gevolgd waarin zij tips aangereikt hebben gekregen hoe met kinderen in een TSO-situatie om te gaan. Zij zijn niet pedagogisch geschoold en daarom ook niet verantwoordelijk voor eetgedrag van kinderen. 

Het is heel handig om tassen, broodtrommels en bekers te voorzien van de naam van uw kind. Wanneer wij rekening moeten houden met een allergie, dieet, voldoende drinken tussendoor of extra toiletgang  geeft u dat door aan de coördinator én de leerkracht.

Afspraken tijdens de TSO
Door afspraken te maken hopen we het met elkaar zo gezellig en veilig mogelijk te houden. Tijdens de TSO hebben we dezelfde regels en afspraken als onder schooltijd.

Tijdens de lunch
Voordat kinderen aan tafel gaan,  gaat iedereen naar het toilet. Tijdens de lunch zit iedereen aan tafel en staan de tassen op de vloer. Na het eten ruimt iedereen zijn/haar eigen spullen op. Kinderen gaan pas van tafel als daar toestemming voor is gegeven. Dit geldt ook voor naar het toilet gaan. De tassen doen kinderen zelf in de bakken bij hun lokaal.

Tijdens het buitenspelen
Kinderen mogen gebruik maken van de speelmaterialen van de TSO en van de school. Bij het buitenspelen is altijd voldoende toezicht door een of meer TSO-krachten. Zij verspreiden zich over het schoolplein om goed toezicht te kunnen houden. Kinderen mogen in de bosjes spelen maar alleen als daar toestemming voor is gegeven. Fietsen, steppen, karren en tractors worden gebruikt t/m groep 4. Om 13.00 uur wordt al het speelgoed opgeruimd en gaat terug in de containers, opberghokken en overige plaatsen. Groep 1 t/m 4 speelt in de speeltuin achter de school. Groep 5 t/m 8 speelt op het grote veld en op de speelplaats vóór de school. Op vrijdag spelen in principe alle groepen in de speeltuin achter de school. Dit in verband met het kleine aantal overblijvers.

Tijdens het binnenspelen (alleen als we niet naar buiten kunnen):
Voor de TSO hebben we een eigen kast met spelletjes en speelgoed. Kinderen mogen gebruik maken van spelmateriaal uit de klassen (wel netjes terugbrengen na het lenen.) Kinderen zijn tijdens het binnenspelen in het speellokaal of met toezicht in de halletjes (onderbouw) en in de aula (bovenbouw). In school lopen en praten kinderen in plaats van rennen en schreeuwen. Bij slecht weer mogen uitsluitend kinderen van de bovenbouw spelletjes doen op de computers in de aula. We houden rekening met elkaar en spelen om de beurt 10 minuten. De TSO-medewerkers houden er toezicht op dat geen andere sites worden bezocht. Om 13.05 uur worden alle spelmaterialen weer opgeruimd en op de daarvoor bestemde plaats teruggelegd. Het speellokaal en de aula worden schoon en opgeruimd achtergelaten.

Wangedrag
Wanneer een kind zich niet aan de afspraken kan houden zal de leerkracht of de TSO-coördinator u hiervan op de hoogte brengen. Als dat vaak gebeurt kan er besloten worden dat uw kind (tijdelijk) niet mag overblijven.

De dagelijkse gang van zaken 
12.00 - 12.15 uur.
Kinderen die over moeten blijven, wachten in hun eigen lokaal totdat een medewerkster van de TSO hen komt halen. De overblijfkracht leest de namen van de kinderen die overblijven op en controleert of iedereen er is. Kinderen krijgen een plaats aangewezen aan één van de tafels in het speellokaal of aula. Iedereen gaat meteen zitten en mag beginnen met eten. Eerst het brood, dan pas het koekje. Kinderen blijven tijdens het eten aan tafel en houden zich rustig. Na de maaltijd ruimt iedereen tenminste eigen spullen zelf op. Wie klaar is mag gaan spelen, wie niet  klaar is krijgt meer tijd. Iedereen wacht met van tafel gaan als dat mag van de overblijfkrachten. Dit geldt ook voor naar het toilet gaan.
12.15 – 13.05 uur
In principe gaan alle kinderen na de lunch naar buiten. Bij slecht weer, maar dit is als buiten spelen echt niet mogelijk is, blijven we binnen. Van de TSO-middelen wordt regelmatig nieuw materiaal aangeschaft zoals ballen, stoepkrijt, springtouwen enz.;   
13.05 – 13.15 uur
 Na het opruimen neemt de leerkracht die pleinwacht heeft, de verantwoordelijkheid over. De overblijfkrachten blijven tot 13.15 uur om e.e.a. na te lopen en om te controleren of de kinderen uit groep 1 en 2 van de TSO terug in de klassen zijn.   
Aan- en afmelden
Inschrijving
Om gebruik te kunnen maken van de tussen schoolse opvang dient u zich eerst in te schrijven door middel van het aanmeldingsformulier. U krijgt dit formulier van de leerkracht van groep 1, u kunt het formulier aanvragen bij de coördinator of via de link
Structurele overblijvers
Wanneer u hebt aangegeven op het aanmeldingsformulier dat uw kind structureel op een bepaalde dag overblijft, dan staat de naam van uw kind op deze dag op de overblijflijst vermeld (deze lijsten hangen naast de ingang van het klaslokaal van uw kind). Op deze dag(en) wordt uw kind verwacht bij de tussen schoolse opvang.
Incidenteel aanmelden
Wanneer uw kind incidenteel overblijft dient u één dag van te voren de naam van uw kind op de overblijflijst te schrijven (in de kolom 'extra overblijvers strippenkaart').
Afmelden
Als een kind geen gebruik maakt van de tussenschoolse opvang op een dag dat hij/zij structureel ingepland staat, dient uw kind voor 8.30 uur afgemeld te worden op de overblijflijst (deze lijst hangt naast de ingang van het klaslokaal). U zet een A (van afwezig) achter de naam van uw kind in de kolom ziek/afwezig.
Ziekte
In geval van ziekte van uw kind wordt dit doorgegeven door de school. U hoeft uw kind dan dus niet nog extra bij de TSO af te melden.

Betaling vooraf is goedkoper dan een strippenkaart.
Na ontvangst van de factuur betaalt u per bank of giro onder vermelding van de naam van uw kind(eren) + de groep(en).