TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Op de Krommen Hoek is het mogelijk om uw kind dagelijks tussen de middag, op school te laten overblijven.
Daarvoor brengen zij een eigen lunchpakketje mee en iets te drinken. De Pauze duurt van 12:00 uur tot en met
13:15 uur.

Hoe verloopt de pauze?
Groep één en twee worden door een medewerker van de TSO opgehaald uit de klas. Zij blijven met z'n allen over in de gymzaal onder begeleiding van medewerkers van de TSO en een hulpouder (meer informatie hierover vind u onder het kopje "hulpouder"). Om half één gaan zij naar buiten. Zij spelen op het speelveld achter de school. Om 13:05 uur worden de kinderen door de TSO medewerkers terug naar de klas gebracht. Hier vangt de eigen leerkracht de kinderen op.

Groep drie en vier blijven over in de eigen klas. Groep vijf tot en met acht blijven over in de aula. Zij lunchen van 12:00 uur tot 12:15 uur en gaan hierna naar buiten. Groep drie en vier spelen op het speelveld achter de school. De andere groepen spelen op het schoolplein aan de voorkant van de school en op het grasveld naast de school. Groep drie en vier gaan om 13:05 terug naar de klas, de andere klassen blijven op het schoolplein en gaan om 13:15 gezamenlijk naar binnen. Om 13:05 uur neemt een leerkracht het toezicht over van de TSO
medewerker.

Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen gebruik maken van de speelmaterialen van de TSO en van de school. Bij het buitenspelen is altijd voldoende toezicht door een of meer TSO-krachten. Zij verspreiden zich over het schoolplein om goed toezicht te kunnen houden. Indien het regent, sneeuwt of extreem koud is, blijven we binnen. Kinderen kunnen dan spelletjes doen, knutselen, kleuren, filmpje kijken of een boekje lezen in de bieb.

Welke afspraken hebben wij met elkaar gemaakt?
Eten en drinken
U zorgt zelf voor de maaltijd van uw kind. Dit is een lunchpakketje, iets te drinken en bij voorkeur een stukje fruit. Blikjes drinken zijn niet toegestaan. Wanneer kinderen een lekkende beker hebben of het al opgedronken hebben, is er iets anders op school.

Het is verstandig uw kind niet teveel eten mee te geven. Wanneer u voor de zekerheid toch meer eten meegeeft, graag dan even met een briefje in de broodtrommel aangeven dat uw kind niet alles hoeft op te eten. Wij letten erop dat uw kind drinkt en eet. Het is toegestaan om na de lunch een koekje te eten, maar met mate. Snoep en chocolade zijn niet toegestaan.

Vaste TSO-medewerkers hebben een algemene cursus gevolgd waarin zij tips aangereikt hebben gekregen hoe met kinderen in een TSO-situatie om te gaan. Zij zijn niet pedagogisch geschoold en daarom zijn zij ook niet verantwoordelijk voor eetgedrag van de kinderen. 

Het is heel handig om tassen, broodtrommels en bekers te voorzien van de naam van uw kind. Wanneer wij rekening moeten houden met een allergie, dieet, voldoende drinken tussendoor of extra toiletgang  geeft u dat door aan de coördinator én de leerkracht.

Afspraken tijdens de TSO
Door afspraken te maken hopen we het overblijven met elkaar zo gezellig en veilig mogelijk te houden. Tijdens de TSO gelden dezelfde regels en afspraken als onder schooltijd.

Tijdens de lunch
Voordat kinderen aan tafel gaan,  gaat iedereen naar het toilet. Tijdens de lunch zit iedereen aan tafel en staan de tassen op de vloer. Na het eten ruimt iedereen zijn/haar eigen spullen op. Kinderen gaan pas van tafel als daar toestemming voor is gegeven. Dit geldt ook voor naar het toilet gaan. De tassen doen kinderen zelf in de bakken bij hun jassen of hangen deze aan de kapstok.

Tijdens het buitenspelen
Kinderen mogen in de bosjes spelen, maar alleen als daar toestemming voor is gegeven. De fietsen, steppen, karren en tractors worden gebruikt 1 t/m groep 4. Om 13.00 uur wordt al het speelgoed opgeruimd. Groep 1 t/m 4 speelt in de speeltuin achter de school. Groep 5 t/m 8 speelt op het grote veld en op de speelplaats vóór de school. Op vrijdag spelen in principe alle groepen in de speeltuin achter de school. Dit in verband met het kleine aantal overblijvers.

Tijdens het binnenspelen (alleen als we niet naar buiten kunnen)
Voor de TSO hebben we een eigen kast met spelletjes en speelgoed. Kinderen mogen gebruik maken van spelmateriaal uit de klassen (wel netjes terugbrengen na het lenen.) Kinderen zijn tijdens het binnenspelen in het speellokaal of met toezicht in de halletjes (onderbouw) en in de aula (bovenbouw). In school lopen en praten kinderen in plaats van rennen en schreeuwen. Bij slecht weer mogen uitsluitend kinderen van de bovenbouw spelletjes doen op de computers in de aula. We houden rekening met elkaar en spelen om de beurt 10 minuten. De TSO-medewerkers houden er toezicht op dat geen andere sites worden bezocht. Om 13.05 uur worden alle spelmaterialen weer opgeruimd en op de daarvoor bestemde plaats teruggelegd. Het speellokaal en de aula worden schoon en opgeruimd achtergelaten.

Wangedrag
Wanneer een kind zich niet aan de afspraken houdt, zal de leerkracht of de TSO-coördinator u hiervan op de hoogte brengen. Als dat vaak gebeurt kan er besloten worden dat uw kind (tijdelijk) niet mag overblijven.

Hoe meld ik mijn kind(eren) aan?
U geeft vaste dagen door via het inschrijfformulier dat u inlevert in het postvakje van de TSO of u stuurt een mail naar  tso@bskrommenhoek.nl. Uw kind(eren) komt (komen) dan op de TSO-lijst te staan die u kunt vinden bij de deur van de klas van uw kind(eren). Medewerkers van de TSO controleren hierop iedere dag of de kinderen aanwezig zijn. Indien uw kind afwezig is, zet u achter de naam van uw kind een "A" van afwezig. Zo weten wij dat uw kind (eren) er niet zal (zullen) zijn. Indien uw kind ziek is, geeft u dit door aan de school. U hoeft dit niet ook nog eens extra door te geven aan de TSO, hier zorgt de leerkracht van uw kind(eren) voor.

De kosten voor de TSO bedragen €1,20 per dag per kind bij gebruik van vaste dagen. Deze kosten worden tweemaal per jaar in rekening gebracht. Aan het begin van het jaar en in januari of februari. Dit omdat de TSO is opgedeeld in twee helften. Dit geeft u de mogelijkheid om wijzigingen door te geven. U krijgt vanzelf een mail waarin gevraagd wordt om de informatie te geven, die wij nodig hebben.

Bij onregelmatig gebruik, maakt u gebruik van een strippenkaart. Deze kost €15,00 en geeft recht op tien keer overblijven. Een factuur hiervan ontvangt u op het moment dat u gebruik gaat maken van de TSO. Een medewerker van de TSO houdt bij wanneer de strippenkaart op is. U ontvangt weer opnieuw een factuur als u gebruik blijft maken van de TSO. Bij gebruik van een strippenkaart schrijft u op de dagen dat u kind gebruik wil maken van TSO een "S" achter de naam van uw kind. Zo weet een medewerker van de TSO dat uw kind aanwezig moet zijn. Hoe eerder wij dit weten, hoe beter. Mochten er namelijk veel bijschrijvingen zijn dan weten wij of wij extra medewerkers in moeten zetten.

Hulpouder
Als u gebruik maakt van de TSO bent u verplicht 2 à 3 keer per jaar te helpen bij de TSO. Deze afspraak geldt voor alle ouders. Ouders die  vaak gebruik maken van de TSO worden vaker ingeroosterd.  Wanneer u aan de beurt bent kunt u hier terugvinden en in de ouderinfobrief.

Uw taken als hulpouder zijn het meehelpen bij groep één en twee (ook als uw kind in een andere groep zit) tijdens de lunchtijd. Na de lunchtijd neemt u de tafels af in de gymzaal en ruimt deze op. U neemt ook de tafels af in groep drie en vier. Daarna veegt u de gymzaal. Als u dit heeft gedaan, bent u klaar met uw taken en mag u naar huis.

U wordt om 11:50 verwacht. Zo heeft het een medewerker van de TSO de ruimte om uitleg te geven over de gang van zaken, mocht dat nodig zijn. We vragen u met klem om iets eerder aanwezig te zijn, dit omdat dit voor de kinderen meer rust geeft.

Wijzingen doorgeven en Opzegbeleid
Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn die om een aanpassing vragen. Is dit het geval dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de tso via tso@bskrommenhoek.nl. Onder belangrijke veranderingen wordt verstaan dat een kind niet meer overblijft op een bepaalde dag, of dat een andere dag  een vaste dag wordt. Ook dat een kind vaker gaat overblijven op een of meer vaste dagen. Wanneer er in de gezinssituatie veranderingen zijn is dat goed om door te geven, wanneer dat van belang is voor de TSO.

De TSO moet mensen inplannen en randvoorwaarden creëren om kinderen gedurende de TSO goed op te kunnen vangen. Dit kost tijd en geld. Wanneer een kind/gezin niet langer gebruik maakt van de TSO is er geen sprake van volledige teruggaaf van gemaakte kosten. Wij nemen 1 maand opzegtermijn in acht. Die gaat in, op de datum dat uw opzegging bij de TSO per mail ontvangen is.  Overigens blijft het daarna nog steeds mogelijk om, regelmatig, gebruik te maken van de TSO.

Naast de waarde van 1 opzegtermijn wordt óók de waarde van 1 strippenkaart aan tegoed niet terugbetaald. TSO-krachten die al zijn ingeroosterd moeten nog wel betaald worden. Dit tegoed wordt, bij gezinnen met meer kinderen, bijgeschreven op naam van het jongste kind.  Al het TSO tegoed wat overblijft, na aftrek van de opzegtermijn van 1 maand en 1 strippenkaart wordt gerestitueerd. Dit kan ook als
tegoed op de strippenkaart worden opgenomen in de TSO-administratie. Als het jongste kind/het gezin de school verlaat wordt vooruitbetaald tegoed gerestitueerd. Hierover wordt u automatisch geïnformeerd.

AVG
Indien u gebruikt maakt van de TSO gaat u akkoord met het AVG beleid van de oudervereniging van de Krommen Hoek. Het AVG beleid kunt u hier vinden. Een schriftelijk exemplaar ligt ter inzage in het postvakje van de oudervereniging. Dit postvakje kunt u vinden in de aula naast de deur naar het kopieerapparaat.

Vragen of klachten
Heeft u een vraag of wilt u een klacht doorgeven dan kunt u dit doen via tso@bskrommenhoek.nl. Wij vragen u om klachten eerst met de coördinator te bespreken. Mocht het nodig zijn dan neemt de coördinator contact op met de leerkracht van uw kind of directie. De mail wordt doorgaans binnen vijf werkdagen beantwoord.